فرآیند استخدام ، ارتقاء رتبه و طبقه و تخصیص پست در سازمان دامپزشکی کشور

مراحل استخدام در دستگاه اجرایی:

 1. اخذ مجوز استخدام از سازمان اداری و استخدامی کشور
 2. اخذ تاییدیه تامین اعتبار از سازمان برنامه و بودجه کشور
 3. توزیع مجوز به ادارات کل دامپزشکی استان ها
 4. جمع بندی مشاغل مورد نیاز ادارات استانی و تنظیم آگهی استخدام با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور، بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بهزیستی کشور
 5. انتشار آگهی از سوی نهاد برگزار کننده آزمون و ثبت نام متقاضیان در آزمون استخدام فراگیر دستگاه های اجرایی (آزمون کتبی) به استناد ماده (44) قانون مدیریت خدمات کشوری
 6. اعلام نتایج چند برابر ظرفیت به سازمان
 7. اخذ مدارک معرفی شدگان به سازمان جهت بررسی و تایید
 8. مصاحبه تخصصی شغل
 9. اعلام نتایج نهایی (کتبی مصاحبه) به میزان یک برابر ظرفیت از سوی نهاد برگزار کننده آزمون
 10. تکمیل پرونده (معرفی به گزینش ، گواهی عدم سوء پیشینه ، گواهی سلامت و ...)
 11. تایید گزینش (مصاحبه عقیدتی ، سیاسی ، تحقیقات محلی و گاهاً استعلام)
 12. اخذ شماره مستخدم از سامانه کارمند ایران
 13. شروع به کار

فرآیند ارتقاء طبقه :

 1. تهیه گزارش افراد مشمول ارتقاء طبقه مطابق با دستور العمل ارتقاء طبقه
 2. صدور صورت جلسه مطابق با گزارش تهیه شده
 3. صدور احکام کارگزینی ارتقاء طبقه پس از تصویب صورت جلسه

فرآیند ارتقاء رتبه :

 1. تهیه گزارش افراد مشمول ارتقاء رتبه پس از جمع بندی از ادارات کل استان ها و سازمان مرکزی
 2. صدور صورت جلسه مطابق با گزارش تهیه شده
 3. ارسال به کمیته مرتبط
 4. صدور احکام کارگزینی ارتقاء رتبه پس از تصویب صورت جلسه

فرآیند تخصیص پست :

 1. پیشنهاد پست
 2. بررسی بلاتصدی بودن  و امکان تخصیص آن پست
 3. برای پست های رییس گروه و معاونت ها تایید به حراست و معرفی به کانون ارزیابی و برای همکاران کارمشخص معرفی به گزینش
 4. پست کارشناسی دیگر نیازی به این مراحل ندارد در صورت واجد شرایط بودن به فرد مورد نظر پست تعلق می گیرد و صورت جلسه می شود .
 5. برای پست های رییس گروهی و معاونت ها بعد از انجام مراحل بالا صورت جلسه می شود .
لینک کوتاه