بیشتر
راه اندازی پورتال شفافیت، اولین اقدام سازمان دامپزشکی کشور در راستای توسعه شفافیت است. این پورتال به صورت مستمر از نظر محتوا و بستر به روز خواهد شد.

راه اندازی پورتال شفافیت، اولین اقدام سازمان دامپزشکی کشور در راستای توسعه شفافیت است. این پورتال به صورت مستمر از نظر محتوا و بستر به روز خواهد شد.

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی

دستورالعمل مربوطه